Ministrowie kultury i spraw europejskich o E-RIHS.EU

W dniu 3 maja 2019 w Paryżu, na zaproszenie prezydenta Republiki Francuskiej, pana Emanuela Macron, odbyło się nieformalne spotkanie ministrów kultury i ministrów ds. europejskich Unii Europejskiej. Rzeczpospolitą Polską reprezentowali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz wiceminister spraw zagranicznych pan Konrad Szymański. Celem spotkania było w pierwszej kolejności wyrażenie europejskiej solidarności z Francją wobec skutków pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu.

Ponadto dyskutowano na temat tworzenia „europejskiego mechanizmu współpracy na rzecz zagrożonego dziedzictwa europejskiego” w tym nad  elementami wspierającymi ochronę zagrożonego dziedzictwa europejskiego, m.in. utworzeniem sieci ekspertów – naukowców oraz modelem finansowania działań w tym zakresie.

Spotkanie zakończyła wspólna sesja plenarna i przyjęcie deklaracji w sprawie ochrony wspólnego dziedzictwa. W deklaracji wskazano m. in. na znaczenie Europejskiej Infrastruktury E-RIHS w tworzeniu której uczestniczy konsorcjum E-RIHS.PL. Czytamy tam m. in.:

The Participants,
gathered at the informal meeting of European Union Member State ministers responsible for Culture and ministers responsible for European affairs, organized by the French Ministry of Culture and the French Ministry for Europe and Foreign Affairs, with the Romanian Presidency of the Council of the European Union and in the presence of the European Commission,

  • Expressing their solidarity with France following the fire at Notre-Dame de Paris cathedral on 15 April 2019, and affirming that this difficult moment is one shared by all Europeans;

…………………………….

  • Recalling that, on 27 November 2018, the Council adopted the 2019-2022 Work Plan for Culture, which makes sustainability in cultural heritage one of its top priorities; recognising the existence of professional and scientific networks at European level, such as E-RIHS, the European Research Infrastructure for Heritage Science;”

……………………………..

Uczestnicy,
zebrani się na nieformalnym spotkaniu ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kulturę i ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie, zorganizowanym przez francuskie ministerstwo kultury i francuskie ministerstwo ds. europejskich i spraw zagranicznych z rumuńską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i w obecności Komisji Europejskiej,

  • Wyrażają solidarność z Francją po pożarze katedry Notre-Dame de Paris w dniu 15 kwietnia 2019 r. i potwierdzają, że ten trudny moment jest wspólny dla wszystkich Europejczyków;

……

  • Przypominają, że 27 listopada 2018 r. Rada [Europejska] przyjęła plan prac na rzecz kultury na lata 2019–2022, który czyni zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego jednym z jego najważniejszych priorytetów, dostrzegając istnienie sieci zawodowych i naukowych na szczeblu europejskim, takich jak E-RIHS, Europejska infrastruktura badawcza na rzecz dziedzictwa kulturowego.

……..