Rezultaty czwartego naboru wniosków MOLAB/FIXLAB PL

Czwarty nabór projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do aparatury badawczej Konsorcjum obejmie ofertę technik badawczych wymienionych w zakładce Nasza oferta. Znaleźć tam można również warunki udziału. Termin składania projektów upłynął 30 września 2019. Rada Konsorcjum, na swoim posiedzeniu w dniu 5.12.2019 zatwierdziła do realizacji 6 projektów.

Wszystkie projekty mają ustanowionego Koordynatora z ramienia Konsorcjum –  skontaktuje się on z kierownikiem projektu celem doprecyzowania harmonogramu, zakresu i rodzaju badań.

PROJEKTY ZATWIERDZONE

Badania składu pierwiastkowego antycznych naczyń czarno-pokostowanych z Muzeum Narodowego w Poznaniu i stanowiska Histria, Ruminia, kierownik: dr Inga Głuszek, dysponent: Instytut Archeologii UMK, właściciel:  Muzeum Narodowe w Poznaniu i Instytut Archeologii “Vasile Pârvan” Rumuńskiej Akademii Nauk, koordynator: mgr inż. Ewa Pańczyk


Ołtarzyk ze scenami pasyjnymi z Wądroża Wielkiego – badania warstwy malarskiej i jej podłoża jako przyczynek do prześledzenia historii przekształceń dzieła, kierownik: mgr Agata Stasińska, dysponent/właściciel: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, koordynator: dr Małgorzata Walczak

Określenie proweniencji wybranych zabytków pochodzących z XVII-wiecznych wraków z Zatoki Gdańskiej, kierownik: dr inż. Katarzyna Schaefer, dysponent/właściciel: Narodowe Muzeum Morskie, koordynator: dr hab. Barbara Wagner

Identyfikacja składników organicznej powłoki ochronnej stosowanej w polskiej Fabryce Śmigieł Lotniczych W. Szomańskiego w 1930 r., kierownik: mgr inż. Olga Pigłowska, dysponent/właściciel: Narodowe Muzeum Techniki, koordynator: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska

Badanie poszczególnych warstw obrazu Aleksandra Orłowskiego Kozak na koniu – datowanego ok. 1810 – 1820r., kierownik: mgr Tatiana Matwij, dysponent/właściciel: Muzeum Sztuki w Łodzi, koordynator: dr hab. Magdalena Iwanicka

Malowidła ścienne w refektarzu dawnego klasztoru sióstr klarysek w Bydgoszczy – analiza spoiw warstw malarskich, kierownik: prof. dr hab. Robert Rogal, dysponent/właściciel: Muzeum Okręgowe in Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, koordynator: dr dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ