Nasz cel

  • przygotowanie i koordynacja przystąpienia i udziału Polski w organizowanej europejskiej infrastrukturze: European Research Infrastructure for Heritage Science (Europejska infrastruktura badawcza dla badań nad dziedzictwem kulturowym) o akronimie E-RIHS,
  • promocja ogólnopolskiej i europejskiej współpracy naukowej w dziedzinie badań fizyko-chemicznych zabytków dziedzictwa kulturowego,
  • opracowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych z zakresu fizyko-chemicznych badań zabytków dziedzictwa kulturowego,
  • opracowanie i koordynacja zintegrowanego systemu wsparcia dla podmiotów (instytucji, firm i osób) czynnych w obszarze badań nad dziedzictwem kulturowym i w konserwacji zabytków w zakresie dostępu do nowoczesnych metod badawczych i dla wymiany informacji o uzyskiwanych rezultatach badań,
  • wspieranie wymiany doświadczeń i rezultatów badań oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum poprzez współorganizację konferencji i sympozjów naukowych. W szczególności, stałym miejscem takiej wymiany poglądów jest doroczna konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”,
  • współpraca z innymi instytucjami naukowymi, konsorcjami, sieciami naukowymi, centrami zaawansowanych technologii oraz innymi ośrodkami integrującymi środowisko naukowe w Polsce i Europie.