LA-ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej)

Dysponent: Uniwersytet Warszawski

Kontakt: dr hab. Barbara Wagner koperta (UW)

Układ pomiarowy

Spektrometr ICP-MS NEXION300 firmy Perkin Elmer sprzężony z układem do ablacji laserowej LSX-213 firmy CETAC (USA). Układ do ablacji laserowej LSX-213 składa się ze stałego lasera  Nd-YAG umożliwiającego uzyskanie wiązki promieniowania o długości fali 213 nm.

– maksymalna energia promieniowania laserowego wynosi 5 mJ (z możliwością regulowania w zakresie 5% – 100%);

– obszar ablacji zmienny, optymalizowany pod kątem indywidualnych pomiarów na obszarze o średnicy od 10 do 300 mm;

– możliwość prowadzenia mikro-próbkowania punktowego lub liniowego z regulowaną częstotliwością pracy lasera w zakresie 1 – 20 Hz.

Krótka charakterystyka metody:

Metoda LA-ICP-MS charakteryzuje się wysoką czułością oraz niskimi granicami wykrywalności, kształtującymi się dla większości pierwiastków na poziomie kilku – kilkudziesięciu mg/kg. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana do oznaczeń pierwiastków głównych i śladowych oraz stosunków izotopowych w próbkach stałych. W wyniku ablacji laserowej powstaje aerozol cząstek zawieszonych w gazie nośnym (Ar lub He), który jest wprowadzany do plazmy. Po atomizacji i jonizacji poszczególnych pierwiastków w plazmie, wytworzone jony badanej substancji są rozdzielane pod względem stosunku masy do ładunku (m/z), a uzyskane wyniki rejestrowane są w postaci informacji o zmienności intensywności sygnałów dla poszczególnych izotopów (od Li7 do U238).

Możemy prowadzić oznaczenia ilościowe, badanie zmienności rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków wgłębi próbki oraz na jej powierzchni. Możliwość wizualizacji rozmieszczenia pierwiastków w postaci map 2D.