Nasza oferta

E-RIHS PL poprzez swoje Platformy badawcze oferuje zainteresowanym instytucjom kultury i nauki oraz firmom konserwatorskim spoza Konsorcjum dostęp do infrastruktury Konsorcjum. Dostęp do infrastruktury jest bezpłatny i odbywa się na podstawie wewnętrznego naboru projektów badawczych. Zasady dostępu.

Nabór wniosków odbywa się raz w roku – obecny został otwarty w czerwcu 2020 (z terminem do 31 października 2020). Wnioski, wyłącznie na formularzu należy przesyłać mailowo na adres mkow@umk.pl. Lista projektów zaakceptowanych do realizacji w 2020 w wyniku naboru z 2019 roku dostępna jest tutaj.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ofertą Konsorcjum (na tej stronie poniżej) oraz z Regulaminem.

We wrześniu 2020 został zorganizowany doroczny Warsztat informacyjny poświęcony prezentacji wybranych metod i rezultatów uzyskanych podczas wcześniejszych konkursów.

Termin nadsyłania wniosków upływa (wyjątkowo, z uwagi na epidemię SARS-COV-2)  30 pażdziernika 2020. Rezultaty zostały ogłoszone podczas XX konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 4 grudnia 2020. Lista projektów zaakceptowanych do realizacji w 2021 roku dostępna jest tutaj. Niezależnie, wszyscy uczestnicy naboru zostali powiadomieni drogą mailową.


Czynne Platformy badawcze:

 • MOLAB PL: umożliwia dostęp dysponentom dzieła sztuki do najwyższej klasy aparatury badawczej, przy czym badanie realizowane jest w miejscu przechowywania obiektu przez mobilny zespół badawczy,
 • FIXLAB PL: umożliwia dostęp do aparatury badawczej niepodlegającej przemieszczaniu – badanie zlokalizowane jest w miejscu instalacji aparatury,

Aktualnie oferowana infrastruktura badawczaDIB: dysponent infrastruktury badawczej

MOLAB PL/FIXLAB PL (badanie możliwe w miejscu przechowywania obiektu lub w laboratorium)

FIXLAB PL (badanie możliwe jedynie w laboratorium)


Zasady dostępu:

Oferta niniejsza aktualnie ma charakter „in-kind” i jako taka jest finansowana wyłącznie przez partnerów Konsorcjum ze środków własnych i jest w istocie wspólnym projektem naukowo-badawczym dysponenta infrastrukturą badawczą (DIB) i Beneficjenta (dysponenta obiektu, którego wniosek został przyjety do realizacji). Konsorcjum, celem powiększenia oferty badawczej i finasowania dojazdu do obiektów w trybie MOLAB, ubiega się o finasowanie zewnętrzne. Należy podkreślic, że wyniki uzyskane w ramch bezpłatnego dostepu do infrastruktury Konsorcjum nie mogą być wykorzystane komercyjnie przez Benmficjenta w żadnej formie.

Przed złożeniem wniosku, potencjalny kierownik projektu i dysponent obiektu powinni zapoznać się i zaakceptować Regulamin naboru wniosków.

W skrócie, współpraca ta opiera się na następujących zasadach:

 • DIB przeznacza nie mniej niż pięć dni roboczych w roku na pracę na rzecz projektów MOLAB PL oraz FIXLAB PL
 • DIB nie obciąży Benficjenta żadnymi kosztami z tytułu eksploatacji infrastruktury (w tym osobowymi) w ramach przydzielonego czasu dostępu.
 • Dostęp do infrastruktury będzie przyznany w wyniku oceny projektów badawczych. Projekt sporządza i składa dysponnet obiektu za pomocą formularza wniosku w konkursie MOLAB-FIXLAB dostępnego ze stron E-RIHS PL.
 • Sporządzając wniosek dysponnet obiektu ma obowiązek wskazać jego cel badawczy: jaki konkretny problem (konserwatorski, z zakresu historii obiektu itp.) ma zamiar rozwiązać.
 • Termin składania wniosków i zakres dostępnej infrastruktury oraz wynik konkursu będzie każdorazowo ogłaszany na stronach E-RIHS PL.
 • Beneficjent otrzymuje kompletny raport z badań i wspólnie z DIB ustala formę ich wykorzystania (publikacji) z zachowaniem praw autorskich obu stron.
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń właściciela obiektu na badania, publikacje wyników i ewentualnie na transport jest obowiązkiem Beneficjenta.
 • Transport obiektu do infrastruktury FIXLAB odbywa się na koszt i ryzyko Benficjenta.
 • Transport urządzenia badawczego MOLAB i pobyt ekipy badawczej, o ile strony nie ustalą inaczej, odbywa się na koszt Beneficjenta (po zaakceptowaniu kosztu takiego działania) lub ewentualnie zewnetrznego podmiotu finasującego. Beneficjent i DIB mogą wspólnie uzgodnić, że badanie będzie odbywać się w trybie FIXLAB – w siedzibie DIB.
 • We wszelkich publikacjach bedących rezultatem badań Bneficjent jest obowiązany wskazać E-RIHS.pl jako wykonawcę prac. W przypadku badań wspólfinasowanych pzrez NIMOZ, fakt ten powinien byc równiez uwidoczniony w publikacjach. Szczegółowe formuły zawiera Regulamain.

W przyszłości planuje się utworzenie kolejnej platformy badawczej:

 • ARCHLAB PL: umożliwia bezpośredni dostęp do archiwów muzeów i instytucji konserwatorskich pozwalający na prześledzenie historii konkretnego zabytku lub poznanie jego budowy w oparciu o wcześniej prowadzone badania,